W naszej parafii sakramentu chrztu udzielamy podczas Mszy św. o godz. 13.30 w każdą drugą niedzielę miesiąca. Aby ochrzcić dziecko należy zgłosić się do kancelarii co najmniej tydzień przed zamierzonym terminem chrztu. Zabrać ze sobą należy: akt urodzenia dziecka z USC, dowód osobisty, dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, w przypadku uczących się osób świadectwo z oceną z religii). Rodzice chrzestni mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami, potwierdzone przez miejscowego księdza proboszcza. Przypominamy, że rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia, jest osobą bierzmowaną, bez kanonicznych kar, prowadzącą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, którą ma przyjąć. Zarówno rodzice, jak i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przed chrzcielnej, która odbywa się w sobotę poprzedzającą dzień chrztu po wieczornej Eucharystii. Powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty, a podczas Mszy św. chrzcielnej do Komunii św. Na uroczystość chrztu św. należy przynieść świecę i białą szatę. Sakrament Chrztu zobowiązuje rodziców i chrzestnych do chrześcijańskiego wychowania w rodzinie i troski o katechizację dziecka.

Chrzest

W naszej parafii każdego roku ma swoje miejsce także sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Odbywa się on zwykle pod koniec trzeciej klasy gimnazjum, stąd naturalnym przygotowaniem do niego jest trzyletnia katechizacja. Aby zapisać się do bierzmowania, należy na początku pierwszej klasy gimnazjum zgłosić się do księdza zajmującego się przygotowaniem do sakramentu bierzmowania z metryką chrztu (jeśli chrzest był w innej parafii) i zaświadczeniem o katechizacji (jeśli nie odbywa się ona na terenie parafii). Dodatkowo kandydaci do bierzmowania zobowiązani są do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii o godz. 18.00, w okolicznościowych nabożeństwach i regularnej spowiedzi, co weryfikuje tzw. indeks, w którym kandydaci zbierają podpisy potwierdzające ich obecność w ww. punktach. Katecheci organizują również spotkania grupowe, na których wraz z katechizowanymi omawiają podstawowe informacje z zakresu wiary. Istnieje również możliwość przyjęcia bierzmowania po ustalonym na to czasie, tj. dla osób, które z różnych przyczyn nie przystąpiły do tego sakramentu pod koniec gimnazjum. W tym celu prosimy o kontakt z duszpasterzem.

Bierzmowanie

Każdy katolik po raz pierwszy przyjmuje Ciało Pana Jezusa w czasie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. To ważne wydarzenie ma swoje miejsce pod koniec drugiej klasy szkoły podstawowej i wymaga odpowiedniego przygotowania, którego podstawą jest katecheza w szkole i w parafii. Aby zapisać dziecko do Pierwszej Komunii Świętej należy dostarczyć do katechety metrykę chrztu (gdy dziecko było chrzczone w innej parafii). Rodzice dziecka żyjący w związkach niesakramentalnych, bądź samotnie wychowujący dzieci zobowiązani są do rozmowy z księdzem Proboszczem. Ponadto raz w miesiącu, w trzecią niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 13.30 odbywają się konferencje dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Pozostałe spotkania odbywają się według ustalonego grafiku. Po przyjęciu po raz pierwszy Komunii św. każdy chrześcijanin zobowiązany jest w swym sercu do coniedzielnego udziału w Eucharystii. W naszej parafii Msze św. sprawowane są w niedzielę o: 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, a w tygodniu o 6.30, 7.00 i 18.30.

Eucharystia

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa powinno się rozpocząć od rezerwacji terminu w kancelarii parafialnej. Warto wówczas dowiedzieć się także o terminie przeprowadzania nauk przedmałżeńskich w parafii lub jej okolicy. Następnie, po odbyciu nauk (lub w ich trakcie), na trzy miesiące przed ślubem nupturienci powinni się zgłosić do kancelarii w celu spisania protokołu przedślubnego. Narzeczeni powinni mieć wówczas ze sobą: metrykę chrztu świętego z adnotacją o bierzmowaniu i braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, świadectwo bierzmowania (gdy nie jest wpisane w metryce chrztu), świadectwo katechezy z ostatniej klasy, dowody osobiste, zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich lub ich realizacji i dokumenty z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Podczas pierwszego spotkania zostaną wydane zapowiedzi i ustalony zostanie termin kolejnego spotkania w celu kontynuacji spisania protokołu przedślubnego. Przy kolejnym spotkaniu warto także ustalić oprawę muzyczną i wykonawcę dekoracji ślubnych.

Małżenstwo

Spowiedź w naszej parafii odbywa się w dni robocze podczas Mszy św. (rano od godz. 6.30 do godz. 7.15 i wieczorem od godz. 18.15 do godz. 19.00), w niedziele podczas każdej Mszy św. (7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00), jak również w pierwszy piątek miesiąca od godz. 15.30 do godz. 19.00. Warunkami dobrej spowiedzi są: rachunek sumienia, będący przypomnieniem sobie grzechów od ostatniej spowiedzi, żal za grzechy wyrażający boleść duszy z powodu zranienia Boga, postanowienie poprawy i unikania grzechów i sposobności do nich, szczera spowiedź i zadośćuczynienie przez wypełnienie pokuty i naprawienie (w miarę możliwości) szkód wyrządzonych przez popełnione grzechy. Jeżeli penitent nie wyraża żalu za grzechy i postanowienia poprawy, kapłan nie może udzielić rozgrzeszenia (np. żyjącym w związku niesakramentalnych). Zgodnie z nauką Kościoła kapłan nie może również odpuścić grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, tj. zuchwałości w nadziei na Miłosierdzie Boże, rozpaczy i wątpliwości w łaskę Bożą, sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zazdroszczenie bliźniemu łaski Bożej, zatwardziałość na zbawienne natchnienia i umyślnego zaniedbywania pokuty aż do śmierci. Pozostałe grzechy dzieją się na ciężkie (świadome, dobrowolne, dotyczące 10 Przykazań Bożych) i lekkie (gdy brakuje jednego z elementów).

Pokuta

Sakrament chorych wciąż u wielu wiernych budzi lęk, gdyż jest traktowany jako ostatnie namaszczenie, udzielane tuż przed śmiercią. Z tego powodu wiele rodzin nie dba o ten sakrament, gdy ich bliski ciężko choruje. Zapominają, że sakrament ten ma pomóc choremu w wyjściu z choroby i umocnić go potrzebnymi łaskami jednocząc go z męką Jezusa Chrystusa, jednocześnie przygotowując na ewentualne pożegnanie z tym światem, dlatego też zachęcamy wszystkich parafian do zgłaszania osób chorych księżom w celu możliwości ich namaszczenia. Informujemy również o możliwości comiesięcznego odwiedzania osób chorych przez kapłana z Najświętszym Sakramentem. Kapłani odwiedzają chorych w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Ponadto dzięki posłudze Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej chorzy mogą przyjmować Komunię św. w każdą niedzielę o ustalonej porze. Zgłoszenia chorych, pragnących przyjmować w domu Najświętszy Sakrament prosimy kierować do księży pracujących w naszej parafii osobiście bądź telefonicznie.

Namaszczenie chorych

Pogrzeb katolicki nie jest sakramentem, a jedynie obrzędem liturgicznym wyrażającym wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie. Kościół w znakach pogrzebu chce ukazać swoją jedność z człowiekiem w drodze do nieba. Po śmierci bliskiej osoby należy zgłosić się do USC po akt zgonu, następnie ustalić termin i godzinę pogrzebu z wybranym zakładem usług pogrzebowych, po czym z aktem zgonu zgłosić się do kancelarii w celu wpisania zmarłej osoby do ksiąg i wyznaczenia godziny sprawowania Mszy św. i obrzędów pogrzebowych. Jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała naszej parafii, trzeba dostarczyć z parafii zamieszkania zaświadczenie od księdza proboszcza, że dana osoba była wierząca i może być pochowana na terenie innej parafii. Należy pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 1184) pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni: apostaci, heretycy i schizmatycy, osoby wybierające spalenie ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej i inni jawni grzesznicy, których pogrzeb byłby publicznym zgorszeniem wiernych.

Pogrzeb